Algemene Ledenvergadering 2022

Bij dezen nodigen wij onze leden en donateurs uit voor de algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op donderdag 21 april, 20.00 uur in ‘t Heechhout.

AGENDA (zie download)

 1. Opening
 2. Verslag algemene ledenvergadering 21-09-2021 (zie download)
 3. Jaarverslagen
  a. Jaarverslag secretaris / penningmeester 2021 (zie download)
 4. a. Verslag kascommissie 2021
  b. Benoemen nieuw lid kascommissie 2022
 5. Vaststellen contributie en ledenkorting 2021
  Het bestuur stelt voor:
  a. de contributie te handhaven op € 38,00;
  b. de ledenkorting te handhaven op € 1.650,00;
  c. de bovengrens voor de ledenkorting fondsleden te handhaven op € 950,00;
  d. de minimale donateursbijdrage te handhaven op € 12,50.
 6. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement (zie download)
 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Meindert Westra
  Aftredend en niet herkiesbaar: Gosse Miedema
  Het bestuur stelt voor in deze vacature te benoemen: Ingrid de Jong
  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 20-04-2022 bij de secretaris (info@dleberlikum.nl)
 8. Mededelingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

  Berltsum, 1 april 2022
  Ria Algra | secretaris / penningmeester