Algemene Ledenvergadering 2021

Beste leden en donateurs,

IJs en corona dienende houden we onze algemene ledenvergadering op dinsdag 21 september 2021, 20.00 uur in ‘t Heechhout. Jullie zijn welkom.

De agenda:

 1.  Opening
 2. Verslag algemene ledenvergadering 11-04-19 (download)
 3. a. Jaarverslag secretaris 2019 (download)
  b. Jaarverslag secretaris 2020 (download)
 4. a. Financieel overzicht DLE 2019 (download)
  b. Financieel overzicht DLE 2020 (download)
 5. a. Verslag kascommissie DLE 2019 (download)
  b. Verslag kascommissie DLE 2020 (download)
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Vaststelling contributie en ledenkorting 2021. toelichting bestuursvoorstel 2021 (download)
  a. Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 38,00
  b. Het bestuur stelt voor de ledenkorting te verlagen naar € 1.650,00
  c. Het bestuur stelt voor de bovengrens voor de korting koopsomleden vast te stellen op €  950,00.
 8. Voorstel statutenwijziging: concept akte statutenwijziging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum versie 30 juli 2021 (download)
  Het voorstel tot wijziging van de statuten (2020) is blijven liggen. Het nu geagendeerde wijzigingsvoorstel is inclusief de artikelen die noodzakelijk zijn vanwege invoering van de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) met ingang van 1 juli 2021.
 9. Afscheid drager Tjerk Kooistra
 10. Bestuur
  Aftredend en herkiesbaar: Thea Terpstra
 11. Mededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting