Algemene ledenvergadering 08-10-2020 (gecanceld)

Vanwege de oplopende besmettingen met het coronavirus en de aangescherpte maatregelen hebben we besloten de ledenvergadering te laten vervallen. We stellen deze uit tot nader orde. Je kunt in elk geval wel kennis nemen van de agenda en de bijbehorende stukken.

Hartelijke groet,
Het bestuur

A G E N D A

 1. Opening
 2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 11 april 2019
  Download hier het verslag algemene ledenvergadering 11-4-19
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Financieel verslag van de penningmeester (resultatenrekening DLE 2019)
  De balans kun je opvragen bij het secretariaat.
 5. a. DLE verslag kascommissie over 2019
  b. Benoeming nieuw lid kascommissie
 6. Vaststelling contributie en ledenkorting 2020
  Het bestuur stelt voor contributie en ledenkorting ongewijzigd te laten (contributie leden € 38,00; contributie donateurs € 12,50; ledenkorting(alleen voor leden) € 1.750,00.
 7. Voorstel tot wijziging statuten
  Download hier concept akte statutenwijziging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum versie 28 feb 2020
  Belangrijkste wijzigingen: aanpassing aan het huidige verenigingsrecht; expliciete verplichting actuariële rapportage.
 8. Introductie ledenpas
  Voor leden en donateurs vanaf 18 jaar introduceren wij de ledenpas. Deze pas geeft recht op kortingen bij verschillende aanbieders (op dit moment De Vries en Feenstra Notariaat, Jelle Eijzenga Fysiotherapie, Miedema Makelaars, Ria Algra Afscheidsfotograaf, Digitale Nazorg). Meer informatie vind je hier.
 9. Bestuur
  Aftredend en herkiesbaar: Ria Algra
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Graag tot ziens,

Namens het bestuur, Ria Algra