Algemene Ledenvergadering 2018

U I T N O D I G I N G

Algemene Ledenvergadering (117e) De Laatste Eer

woensdag 11 april 2018, 19.30 uur in ’t Centrum in Berltsum

 

A G E N D A

1.            Opening door voorzitter U. Strooisma.

2.            Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 06-04-2017.

3.            Jaarverslag DLE 2017 van de secretaris.

4.            Financieel verslag door de penningmeester.

5.            Verslag kascommissie.

6.            Benoeming nieuw kascommissielid.

7.            Vaststellen contributie en vergoeding voor het jaar 2018.

Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 38,00 per lid vanaf 18 jaar. Het bestuur stelt voor de ledenkorting te handhaven op € 1.700,00.

8.            Samenwerking met de Twenthe Uitvaartverzekering.

9.            Donateurs.

Het bestuur stelt voor naast leden ook donateurs toe te laten tot de vereniging. Donateurs mogen gebruik maken van de diensten van de vereniging, maar hebben geen stemrecht.
Jaarlijkse donateursbijdrage minimaal € 12,50.

10.          Bestuur.

Aftredend en herkiesbaar: Uilke Strooisma, Meindert Westra, Gosse Miedema.

11.          Afscheid dragers Tjeerd Posthuma en Klaas Tolsma.

12.          Mededelingen.

13.          Rondvraag.

PAUZE

Na de pauze (rond 20.30 uur) presentatie door Sjoukje de Vries en Annemarie Feenstra van De Vries en Feenstra Notariaat. Over (levens)testamenten in de praktijk. Is je testament nog van deze tijd? Zie ook het interview met de dames

14.          Sluiting.