Algemene Ledenvergadering 2019

Leden en donateurs zijn welkom bij onze algemene ledenvergadering, donderdag 11 april 2019 in een zaal van de Kruiskerk in Berltsum. Aanvang 20.00 uur.

voorzittershamer

AGENDA

1.         Opening door voorzitter U. Strooisma.

2.        Verslag algemene ledenvergadering 11-04-2018.

3.        Jaarverslag secretaris 2018.

4.         Financieel verslag door de penningmeester.

5.         Verslag kascommissie.

6.         Benoeming nieuw kascommissielid.

7.         Vaststellen contributie en vergoeding voor het jaar 2019.

a.    Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 38,00 per lid vanaf 18 jaar. Het bestuur stelt voor de ledenkorting te verhogen naar € 1.750,00.

b.    Het bestuur stelt voor het B-lidmaatschap (procentuele leden) af te schaffen voor nieuwe leden.

c.     Het bestuur stelt voor de percentages ledenkorting procentuele leden te herzien; dit op advies van de actuaris.

8.         Introductie kortingspas voor leden.

9.         Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement.

10.     Bestuur.

Aftredend en herkiesbaar: Gosse Miedema.

11.     Mededelingen.

a.    Voortgang samenwerking met Uitvaartverzekering Twenthe.

b.    Voortgang samenwerking met NuNazorg.

c.     Wijziging standaard statuten en huishoudelijk reglement Friese Uitvaartverenigingen.

12.     Rondvraag.

13.     Sluiting.

Berltsum, maart 2019 / Het bestuur